Musiikkileikkikoulu 16.–19.7.2019

Opettaja Tiina-Kaisa Aro-Heinilä

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tarkoituksena on herättää lapsen rakkaus musiikkiin ja antaa monitaiteellisten työtapojen kautta musiikillisia elämyksiä, taitoja ja valmiuksia. Varhaisiän musiikkikasvatus tukee lapsen luovuuden, itseilmaisun ja persoonallisuuden kehitystä, ja vahvistaa myös emotionaalisen, sosiaalisen, kognitiivisen ja motorisen kehityksen edistymistä. Ryhmissä lapsilla on mahdollisuus oppia taideaineita monipuolisesti ja saada tärkeitä onnistumisen kokemuksia. Musiikillisiin perusasioihin tutustutaan laulaen, leikkien, liikkuen, loruillen ja soittaen sekä kuuntelemalla ja integroimalla musiikkia muihin taideaineisiin. Toiminnan tavoitteet asetetaan lasten iän ja yleisen kehitystason mukaan.

Vanhemmille lapsille annetaan musiikkivalmennusta, joka on jatkoa muskarille ja jossa perustavina työtapoina ovat laulaminen, kuunteleminen, musiikkiliikunta ja soittaminen (keho-rytmi-laatta- ja sointusoittimin), sekä taideintegraatio muun muassa draamaan ja kuvataiteisiin. Kohderyhmänä 7–9/10-vuotiaat lapset.

Tavoitteena on

  • synnyttää innostusta musiikkia kohtaan
  • nauttia tekemisen ja oppimisen ilosta pienryhmässä
  • opettaa rytmin, melodian, harmonian ja muodon alkeita tuottamalla, tunnistamalla ja nimeämällä musiikin eri elementtejä
  • tutustuttaa musiikin termistöön ja nuottikirjoituksessa käytettäviin symboleihin


10–12 -vuotiaille vaihtoehtoina ovat kuoro tai musiikki/draama-paja, jossa luovasti improvisoiden tutustutaan draamalliseen työskentelyyn musiikin avulla.

Ilmoittautuminen

Osallistumismaksu 50€

Ilmoittautumiset puh. 0405964692, info@kangasniemenmusiikkiviikot.fi